Põhikiri

1. Üldsätted

1.1. MTÜ AEGEE-Tallinn (edaspidi ka organisatsioon) on rahvusvahelise üliõpilasorganisatsiooni Association des Etats Generaux des Etudiants de’l Europe (Euroopa Tudengite Keskliit) Tallinna haru.

1.2. Organisatsiooni ametlikuks nimetuseks on MTÜ AEGEE-Tallinn.

1.3. MTÜ AEGEE-Tallinna asukohas on Tallinna linn.

1.4. AEGEE-Tallinn on kõrgkoolide üliõpilasi ning kuni 35-aastaseid kõrgkooli lõpetanuid ühendav vabatahtlik ühendus.

1.5. MTÜ AEGEE-Tallinn on iseseisev juriidiline isik, kes omab oma sümboolikat, pangaarvet ja pitsatit.

1.6. MTÜ AEGEE-Tallinn on demokraatlik, ilmalik, poliitiliselt sõltumatu mittetulunduslik üliõpilasorganisatsioon.

1.7. MTÜ AEGEE-Tallinn juhindub oma tegevuses põhiseadusest, mittetulundusühingute seadusest, oma põhikirjast, AEGEE-Euroopaga sõlmitud Convention d’Adhesion’ist ja muudest õigusaktidest.

1.8. MTÜ AEGEE-Tallinn võib kasutada AEGEE logo ja nime alates Convention d’Adhesion’i allkirjastamisest AEGEE-Euroopaga. Õigus lõppeb koos Convention d’Adhesion’i lõppemisega.

1.9. MTÜ AEGEE-Tallinn aktsepteerib AEGEE-Euroopa reegleid, sisemise konflikti puhul peab neid ülemuslikuks.

2. Tegevuse eesmärgid ja nende saavutamise vahendid

2.1. Organisatsiooni peamisteks eesmärkideks on:

2.1.1. Oma liikmete ja Tallinna üliõpilaste teadmiste ja silmaringi avardamine;

2.1.2. Euroopa rahvaste ja kultuuride tundmaõppimine ja tutvustamine;

2.1.3. Üliõpilaste rahvusvaheliste sidemete arendamine;

2.1.4. Eesti kultuuri tutvustamine Euroopas;

2.1.5. Euroopa ühtsuse propageerimine.

2.2. Oma eesmärkide teostamiseks MTÜ AEGEE-Tallinn muuhulgas:

2.2.1. Korraldab projekte ja koolitusi nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil;

2.2.2. Osaleb projektides ja koolitustel nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil;

2.2.3. Korraldab infovahetust ja loob kontakte eri riikide üliõpilaste vahel;

2.2.4. Kirjastab ja levitab oma tegevust puudutavaid trükiseid;

2.2.5. Eraldab stipendiume, preemiaid ja toetusi oma rahalistest vahenditest MTÜ AEGEE-Tallinna esindamiseks;

2.2.6. Viib ellu muid tegevusi, mis pole vastuolus tema põhikirja ega kehtivate õigusaktidega.

3. MTÜ AEGEE-Tallinn vara

3.1. Organisatsiooni vara tekib:

3.1.1. liikmemaksudest, millest osa makstakse AEGEE-Euroopa liikmemaksuks ning mille suuruse ja tasumise korra määrab AEGEE-Tallinna üldkoosolek ehk Agora;

3.1.2. varalistest annnetustest ja eraldistest;

3.1.3. tulust, mis saadakse ühingu väljaannete kirjastamisest ja levitamisest;

3.1.4. organisatsiooni põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest;

3.1.5. muust tulust, mis on vajalik organisatsiooni põhikirjalise tegevuse arendamiseks.

3.2. MTÜ AEGEE-Tallinna omandiks võib olla igasugune vara, mis on vajalik organisatsiooni põhikirjaliste eesmärkide saavutamisks ja mille omamine ei ole vastuolus EV seadustega.

4. Liikmed, nende õigused ja kohustused

4.1. Liikmed

4.1.1. MTÜ AEGEE-Tallinna liikmeks võivad olla kõik kõrgkoolide üliõpilased ning kuni 35-aastased kõrgkooli lõpetanud isikud.

4.1.2. Liikmeksvõtu otsustab liikmeks astuja kirjaliku avalduse alusel MTÜ AEGEE-Tallinna juhatus.

4.1.3. Liige arvatakse organisatsioonist välja:

4.1.3.1. Liikme enda poolt peasekretärile esitatud kirjaliku avalduse alusel;

4.1.3.2. Liikmemaksu tasumata jätmisel;

4.1.3.3. Kõrgkooli õpingute katkestamise korral;

4.1.3.4. 36-aastaseks saamisel;

4.1.3.5. Muude kohustuste täitmata jätmisel MTÜ AEGEE-Tallinna juhatuse vastavasisulise otsusega;

4.1.3.6. MTÜ AEGEE-Tallinna maine kahjustamise eest MTÜ AEGEE-Tallinna juhatuse vastavasisulise otsusega;

4.1.4. MTÜ AEGEE-Tallinna liige on kohustatud:

4.1.4.1. Järgima käesoleva põhikirja nõudeid;

4.1.4.2. Tasuma liikmemaksu;

4.1.4.3. Osalema MTÜ AEGEE-Tallinna Agoratel või volitama lihtkirjalikult enda eest osalema teise MTÜ AEGEE-Tallinna liikme.

4.1.5. Liikmle, kes on tasunud liikmemaksu, on õigus:

4.1.5.1. Valida ja olla valitud MTÜ AEGEE-Tallinna tegevorganitesse;

4.1.5.2. Olla valitud AEGEE-Euroopa Agora delegaadiks;

4.1.5.3. Esitada omapoolseid ettepanekuid ja märkusi organisatsiooni tegevuse kohta;

4.1.5.4. Osaleda eelisõigusega organisatsiooni projektides, üritustel ja kasutada muid soodustusi;

4.1.5.5. Taotleda organisatsioonilt materiaalset või muud abi seoses organisatsiooni eesmärkide elluviimisega.

4.2. Auliikmed

4.2.1. MTÜ AEGEE-Tallinna auliikmeks võivad olla juriidilised ja füüsilised isikud, kes on osutanud märkimisväärset toetust organisatsiooni tegevusele.

4.2.2. Auliikme staatus antakse MTÜ AEGEE-Tallinna Agora poolt.

4.2.3. Auliikmel on hääleõiguseta sõna-ja osavõtuõigus MTÜ AEGEE-Tallinna Agorast.

5. Agora

5.1. MTÜ AEGEE-Tallinna kõrgeimaks juhtorganiks on liikmete üldkoosolek, mida kutsutakse Agoraks.

5.2. Korraline Agora koguneb presidendi kutsel kaks korda aastas.

5.3. Erakorraline Agora kutsutakse kokku juhul, kui juhatus või president näeb selleks põhjust või kui vähemalt 1/10 liikmetest seda juhatuselt kirjalikult nõuab, näidates ära põhjuse.

5.4. Erakorraline Agora tuleb läbi viia ühe kuu jooksul peale vastavasisulise avalduse esitamist.

5.5. Juhatus esitab kõigile liikmetele kutsed vähemalt 14 päeva enne Agorat.

5.6. Agora päevakorra määrab juhatus.

5.7. Iga liige võib nõuda teatud küsimuse võtmist Agora päevakorda. Vastav avaldus tuleb juhatusele esitada kirjalikult 5 päeva enne Agorat toimumispäeva.

5.8. Agoral võib osaleda ja hääletada iga MTÜ AEGEE-Tallinna liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Esindajaks võib olla ainult teine MTÜ AEGEE-Tallinna liige.

5.9. Agoral on igal liikmel üks hääl.

5.10. Agora on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 1/3 liikmetest. Kui Agora ei ole otsustusvõimeline, kutsub president 3 nädala jooksul kokku uue Agora sama päevakorraga. Uus Agora on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 2 liiget.

5.11. Otsused tehakse lihthäälteenamusega, välja arvatud põhikirja muutmise ja MTÜ AEGEE-Tallinna lõpetamise otsused, mis võetakse vastu 3⁄4 häälteenamusega kohalolijatest.

5.12. Agora läbiviimise keel on eesti keel.

5.13. MTÜ AEGEE-Tallinna Agora:

5.13.1. kuulab ära ning kinnitab presidendi aruande organisatsiooni seisukorra kohta;

5.13.2. kuulab ära ning kinnitab revisjonikomisjoni aruande;

5.13.3. kinnitab möödunud perioodi tegevus- ja finantsaruande;

5.13.4. võtab vastu järgmise perioodi eelarve ja tegevuskava;

5.13.5. valib organisatsiooni juhatuse;

5.13.6. valib vajaduse korral ja salajaselt MTÜ AEGEE-Tallinna revisjonikomisjoni (revidendi) aastaseks perioodiks ning kinnitab enim hääli saanud isiku revisjonikomisjoni esimeheks;

5.13.7. vajaduse korral muudab MTÜ AEGEE-Tallinna põhikirja;

5.13.8. vajaduse korral võtab vastu otsuse MTÜ AEGEE-Tallinna tegevuse lõpetamise kohta;

5.13.9. arutab muid päevakorda võetud küsimusi.

6. Juhatus

6.1. MTÜ AEGEE-Tallinna juhatus juhib MTÜ AEGEE-Tallinna tegevust Agorate vahelisel perioodil. Juhatus on kohustatud korraldama MTÜ AEGEE-Tallinna liikmete arvestust.

6.2. Juhatus koosneb mitte rohkem kui kuuest liikmest ja selle moodustavad Agoral valitud president, finantssekretär, peasekretär ning kuni 3 korralist juhatuse liiget.

6.2.1. President

6.2.1.1. Peab kindlustama organisatsiooni tegutsemise vastavalt MTÜ AEGEE-Tallinna eesmärkidele;

6.2.1.2. Esindab organisatsiooni kõikides valdkondades;

6.2.1.3. On vastutav Agorate kokkukutsumise eest;

6.2.1.4. Juhatab juhatuse koosolekuid;

6.2.1.5. Vastutab koos finantssekretäriga finantsolukorra eest;

6.2.1.6. Määrab ühe juhatuse liikme MTÜ AEGEE-Tallinna asepresidendiks. Asepresident on presidendi ära olles presidendi õigustes ning täidab presidendi ülesandeid.

6.2.2. Peasekretär

6.2.2.1. Assisteerib presidenti erinevates ülesannetes;

6.2.2.2. Peab kindlustama korraliku informatsiooni leviku organisatsioonis;

6.2.2.3. On vastutav Agorate ja juhatuse koosolekute protokollimise eest;

6.2.2.4. On vastutav dokumentatsiooni ja kirjavahetuse korrashoiu eest;

6.2.2.5. Peab MTÜ AEGEE-Tallinna liikmete arvestust.

6.2.3. Finantssekretär

6.2.3.1. Hooldab organisatsiooni pangaarveid;

6.2.3.2. Teeb kõik väljamaksed kooskõlas presidendiga;

6.2.3.3. Võtab vastu raha organisatsiooni nimel;

6.2.3.4. Võib keelduda tegemast makseid, mis ei ole saanud juhatuse nõusolekut;

6.2.3.5. On vastutav MTÜ AEGEE-Tallinna finantsaruande ja eelarve koostamise eest.

6.3. Juhatus on Agorate vahelisel ajal pädev kõigis küsimustes, mis ei ole antud Agora pädevusse.

6.4. Juhatuse liikmete tegevuse sätestab ametijuhend, mis võetakse vastu juhatuse poolt, kui Agora ei otsusta teisiti.

6.5. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele.

6.6. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest, sealhulgas ka president või asepresident. Otsused tehakse lihthäälteenamusega.

6.7. Häälte võrdse jagunemise korral on määrav presidendi (tema ära olles asepresidendi) hääl.

6.8. MTÜ AEGEE-Tallinna president ja finantssekretär valitakse kaheks perioodiks.

6.9. MTÜ AEGEE-Tallinna peasekretär ja korralised liikmed valitakse üheks perioodiks.

6.10. MTÜ AEGEE-Tallinna juhatus lähtub oma töös AEGEE-Tallinna põhikirjast ja kodukorrast.

6.11. Juhatuse liikme lahkumisel omab juhatus õigust välja kuulutada konkurss AEGEE-Tallinna liikmete seas asendamaks vastavat juhatuse liiget kuni järgmise Agorani.

7. Nõuandev juhatus

7.1. MTÜ AEGEE-Tallinna nõuandev juhatus toimib MTÜ AEGEE-Tallinna juhatuse nõuandva organina.

7.2. MTÜ AEGEE-Tallinna nõuandva juhatuse liikmeks võivad saada liikmed, kes on MTÜ AEGEE-Tallinna juhatuses olnud tegevad vähemalt aasta.

7.3. Nõuandev juhatus on kohustatud vajadusel juhatusele nõu andma.

7.4. Nõuandva juhatuse liikmed valitakse Agoral lihthäälteenamusega kaheks perioodiks.

8. Revisjonikomisjon

8.1. Revisjonikomisjon moodustatakse vajadusel, mille üle otsustab Agora.

8.2. Revisjonikomisjon võib koosneda ühest või mitmest MTÜ AEGEE-Tallinna liikmest, kes valitakse salaja Agoral. Enim hääli saanud isik on revisjonikomisjoni esimees.

8.3. Revisjonikomisjon (revident) teostab organisatsioonis finantsmajanduslikku kontrolli.

8.4. Revisjonikomisjon võib teostada revisjone suvalisel ajal, kuid mitte harvem kui kord 6 kuu jooksul.

8.5. Kui revisjonikomisjon on moodustatud, on kohustuslik teostada revisjon kahe nädala jooksul enne üldkoosolekut.

9. Dokumentatsiooni kehtivus

9.1. MTÜ AEGEE-Tallinna rahalistele dokumentidele kirjutavad alla president ja/või finantssekretär.

9.2. Muudele dokumentidele kirjutavad alla president või juhatuse liige.

10. Umbusaldushääletus

10.1. 1/5 MTÜ AEGEE-Tallinna liikmetest või 2/3 juhatuse liikmetest võivad algatada umbusalduse avaldamise ühele või mitmele juhatuse liikmele. Juhul, kui MTÜ AEGEE-Tallinna liikmed hääletavad lihthäälteenamusega umbusalduse avaldamise poolt, loetakse vastav juhatuse liige tagandatuks.

11. Tegevuse lõpetamine

11.1. Organisatsiooni tegevus lõpetatakse:

11.1.1. kui lõppeb Convention d’Adhesion’i kehtivus;

11.1.2. üldkoosoleku vastavasisulise otsuse põhjal;

11.1.3. kohtuotsuse põhjal;

11.1.4. juhul kui organisatsioonil on vähem kui 3 liiget, allesjäänus liikmete otsuse alusel.

11.2. Organisatsiooni tegevuse lõpetamise otsuse vastuvõtmisel valitakse üldkoosolekul likvideerimiskomisjon ja määratakse vara jagamisel õigustatud isikud.

11.3. Organisatsiooni vara jagamisel õigustatud isikuks on eelistatult Eesti Vabariigis registreeritud rahvusvahelise üliõpilasorganisatsiooni Association des Etats Generaux des Etudiants de l’Europe (Euroopa Tudengite Keskliit) mõni teine haru ja/või mittetulundusühing, mille põhikirjalised eesmärgid on sarnased MTÜ AEGEE-Tallinna põhikirjaliste eesmärkidega.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga